Mitä sinä haluaisit tehdä Peducassa?

Peducan toiminnassa voi olla mukana monin eri tavoin. Hallitukseen valitaan toimijat kaudelle 2014–2015 yhdistyksen syyskokouksessa 27.11. Ei kuitenkaan tarvitse olla hallituksen jäsen, jotta asioihin pääsee vaikuttamaan ja toimintaan saa osallistua! Tässä jutussa esitellään hallitustoiminnan lisäksi tapahtumajaos AKTIn sekä toimihenkilöiden tehtäviä, ja kuinka päästä mukaan toimintaan.

Kasvatustieteilijöiden ainejärjestö

Peduca on vuonna 1974 perustettu ainejärjestö, johon kuuluu sekä luokanopettajaopiskelijoita että yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoita. Jäseniä Peducalla on noin 700.

Ainejärjestön ensisijainen tehtävä on opiskelijoiden etujen valvominen opintoihin liittyvissä asioissa. Peducan tavoitteena on saada jäsentensä ääni kuuluviin niin oppiaineen, laitoksen, tiedekunnan kuin koko yliopiston tasolla. Peducan toinen tärkeä tehtävä edunvalvonnan lisäksi on järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia.

Peducan toiminnassa voi olla mukana esimerkiksi hallituksen jäsenenä, tapahtumajaos AKTIn kautta tai toimihenkilönä. Rivijäsenenä olet lämpimästi tervetullut kaikkiin Peducan tapahtumiin!

Peducan hallitus

Hallituksessa toimimisesta saa paljon – näkemystä opiskelijajärjestömaailmasta, kokemusta järjestötoiminnasta sekä tietysti muutaman hassun opintopisteen. Parasta on se, että saa tutustua mahtaviin tyyppeihin ja tehdä yhdessä hyvällä porukalla!

Hallitustoimijalta odotetaan sitoutumista toimintaan kahdeksi kalenterivuodeksi, halua tehdä työtä oman vastuualueen ja koko järjestön eteen, esimerkiksi edunvalvonta on tehtävä, joka vaatii kaikkien hallituksen jäsenten huomiota. Yhteistyökykyisyys, kokonaisuuksien hallinta ja mahdollisuus pitää yhteyttä ovat myös toivottavia ominaisuuksia hallitukseen hakevalle.

Toimiminen hallituksessa vie jonkin verran aikaa. Hallitustoimijalta edellytetään läsnäoloa yhdistyksen kokouksissa (järjestetään vähintään kahdesti vuodessa), hallituksen kokouksissa (noin kerran kuussa) sekä Suunnittelu & Meeting -illoissa, joissa suunnitellaan Peducan toimintaa (noin kerran kuussa). Lisäksi alkuvuodesta tehtävä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja vuoden lopussa tehtävä toimintakertomus vaativat työpanosta.

Vastuualueita hallituksessa

Vuodelle 2014 on suunnitteilla muutoksia tapahtumajaos AKTIn alla toimiviin liikunta-, kulttuuri- ja ympäristövastuualueisiin sekä vastuualueisiin opiskelijajärjestöyhteyshenkilöistä. Muutokset tulevat vaikuttamaan ensi vuoden hallituksen kokoon ja vastuujakoon. Muutoksista päätetään syyskokouksessa 27.11. Osa hallituksessa tänä vuonna olleista vastuualueista siirrettäneen toimihenkilötehtäviksi.

Järjestöllä tulee olla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri sekä edunvalvontavastaavat. Loput vastuualueet määritellään järjestäytymiskokouksessa, joka järjestetään vuoden alussa. Vastuujakojen lisäksi järjestäytymiskokouksessa määritellään kunkin vastuualueen tarkempi sisältö. Alla on lueteltu vastuualueita ensi vuoden hallituksessa.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja johtaa, suunnittelee ja koordinoi yhdistyksen toimintaa sen kaikilla toiminnan aloilla, toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana, toimii yhdistyksen kokousten koollekutsujana yhdessä puheenjohtajiston kanssa sekä edustaa yhdistystä yhteistyöelimissä ja tilaisuuksissa.

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt sekä puheenjohtajan apuna tämän toimissa sekä suunnittelee kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Taloudenhoitaja huolehtii Peducan talousasioista, maksaa laskut ja huolehtii kirjanpidosta, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta, ylläpitää jäsenrekisteriä, pitää yhdistyksen hallituksen ajan tasalla yhdistyksen talousasioista sekä tuo tiliotteet hyväksyttäviksi hallituksen kokouksiin.

Sihteeri hoitaa yhdistyksen käytännön asioita ja toimii tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajiston kanssa, laatii ja lähettää esityslistat hallituksen kokouksista, huolehtii pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen laatimisesta sekä toimittamisesta eteenpäin, vastaa yhdistyksen asiakirjojen arkistoinnista sekä huolehtii yhdistyksen posteista.

Muita todennäköisiä vastuualueita

Edunvalvontavastaavat johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat Peducan edunvalvontatoimintaa, pitävät yhteyttä laitos- ja tiedekuntaneuvoston ja valmistelevien elimien opiskelijaedustajiin, edustavat opiskelijoita edunvalvontasektorilla, ajavat opiskelijoiden etua ja pitävät yhteyttä opiskelijoihin heitä koskevissa asioissa sekä kokoavat yhteen opiskelijoiden kehittämisehdotuksia ja palautetta liittyen koulutuspoliittisiin asioihin sekä välittävät niitä päättäville tahoille.

Yhdenvertaisuusvastaava käsittelee opiskelijoiden opiskeluyhteisöön liittyviä kysymyksiä ja ehdotuksia, edistää ja seuraa opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja kehittymistä, pitää yhteyttä tasa-arvotyöryhmiin sekä vastaa tasa-arvon edistämiseen liittyvien tilaisuuksien koordinoinnista.

Viestintävastaava koordinoi Peducan ulkoista viestintää yhdessä viestintätyöryhmän kanssa, huolehtii Peducan internetsivujen ja muiden tiedotuskanavien toimivuudesta ja ulkoasusta, vastaa jäsenistön kuukausitiedotteen laatimisesta, huolehtii Peducan ilmoitustaulun päivittämisestä ja uudistamisesta sekä ylläpitää Peducan sähköpostilistoja.

Peduca-lehden päätoimittaja johtaa, suunnittelee ja koordinoi lehtiryhmän toimintaa, vastaa Peduca-lehden toimituksesta: sen sisällöstä, ulkoasusta ja levittämisestä sekä toimii lehtiryhmän koollekutsujana.

Fuksi- ja tuutorvastaavat toimivat linkkinä tuutoreiden ja hallituksen välillä sekä järjestävät yhteisiä tapaamisia, tekevät tiivistä yhteistyö luokanopettajapuolen ja kasvatustieteiden puolen fuksi- ja tuutorvastaavilla, toimivat tuutoreiden tukena ja apuna sekä ovat mukana suunnittelemassa tuutorikoulutuksia ja uusien opiskelijoiden vastaanottoa, muun muassa järjestävät fuksitapahtumia syksyllä orientoivilla viikoilla.

Kansainvälisyysvastaava toimii vaihto-opiskelijoiden yhteyshenkilönä ainejärjestön puolelta, huolehtii muusta opiskelijoiden kansainvälisestä toiminnasta sekä pitää ainejärjestön puolelta yhteyttä kv-tuutoreihin.

Työelämä- ja ekskursiovastaava järjestää ekskursioita erilaisiin kohteisiin järjestöpainotteisesti sekä tuo opiskelijoille työelämämahdollisuuksia näkyväksi.

Tilavastaava on mukana suunnittelemassa ja organisoimassa järjestön käytössä olevien tilojen käyttöä ja kalustehankintoja, pitää hallituksen ja jäsenistön ajan tasalla tilojen säännöistä ja toimintatavoista, varaa tiloja yleisiin tapahtumiin sekä huolehtii kulkulupien hankinnasta Gustavus Rexiin.

Yhteyshenkilöt edustavat Peducaa eri järjestöissä ja tuovat yhteistyötahojen toimintaa esille hallitukselle ja jäsenistölle. Vuodelle 2014 on suunniteltu SPECIA-yhteyshenkilön ja SOOL-yhteyshenkilön vastuualueita. Muut yhteyshenkilövastuualueet poistettaneen.

Hallituksen johtosääntö vuodelle 2013 määrittelee tämän vuoden vastuualueiden sisältöjä. Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2013 voi lukea vastuualueiden tarkempia sisällöllistä tavoitteita. Nämä ja muita Peducan dokumentteja löydät Arkistosta.

Kuinka mukaan Peducan hallitukseen?

Peducan syyskokous järjestetään keskiviikkona 27.11.2013 klo 18.00 Conddoorissa. Kokouksessa muun muassa valitaan uudet hallitustoimijat vapaaksi jääviin hallituspaikkoihin. Syyskokouksessa valitaan järjestölle puheenjohtaja, muut vastuualueet jaetaan järjestäytymiskokouksessa tammikuussa 2014.

Jos hallitukseen hakee enemmän ihmisiä, kuin paikkoja on vapaana, äänestetään siitä, kuka paikan saa. Äänestyksen kautta pyritään valitsemaan järjestöllemme parhaat mahdolliset toimijat. Tämä edellyttää vastuullista äänestyskäyttäytymistä sekä ehdolle asettuvilta että äänestäjiltä. Kyseessä ei ole “kuka on kerännyt eniten kavereita paikalle” -kisa, vaan hyvä ehdokas kykenee esittäytymisensä perusteella vakuuttamaan kokoukseen osallistuvat omasta potentiaalistaan. Ehdolle asettuvan edellytetään kunnioittavan järjestömme toimintatapoja äänestystilanteissa.

Ennen äänestystä jokainen ehdolle asettuva pääsee esittelemään itsensä ja kertomaan lyhyet perustelut mitä ja miksi haluaisi hallituksessa tehdä. Ehdokkaille voidaan esittää tarkentavia kysymyksiä. Äänestystilanteessa jokaisella Peducan varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Tapahtumajaos AKTI

Tapahtumajaos AKTI vastaa Peducan vapaa-ajan tapahtumien suunnittelusta, käytännön järjestelyistä, markkinoinnista sekä toteutuksesta. AKTIn vastuualueita voidaan jakaa myös toimihenkilöille. Mikäli tunnet palavaa (tai edes pientä) halua järjestää tapahtumia Peducan kanssa, voit miettiä yhtenä erinomaisena vaihtoehtona osallistumista tapahtumajaos AKTIn toimintaan. Voit osallistua vain yhden yksittäisen tapahtuman järjestämiseen tai vaikkapa kaikkien.

Vastuualueita tapahtumajaos AKTIssa

AKTIn puheenjohtajisto, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, johtaa, suunnittelee ja koordinoi AKTIn toimintaa. AKTIn puheenjohtaja on hallituspaikka, mahdollisesti myös varapuheenjohtajan paikka siirretään toimihenkilötehtävästä hallitustehtäväksi.

Kulttuurivastaava järjestää erilaisia kulttuurireissuja sekä -ekskursioita, tuo opiskelijoiden tekemää kulttuuria näkyväksi sekä koordinoi kulttuuritapahtumien järjestämistä. Kulttuurivastaavuus siirretään vuonna 2014 hallitustehtävästä toimihenkilötehtäväksi.

Liikuntavastaava koordinoi Peducan liikuntatapahtumia sekä toimii linkkinä Unisportin ja ainejärjestön välillä. Liikuntavastaavuus siirretään vuonna 2014 hallitustehtävästä toimihenkilötehtäväksi.

Ympäristövastaava huolehtii siitä, että ympäristökysymykset otetaan hallituksessa ja ainejärjestössä esille, tuo esille käytännön ehdotuksia ainejärjestön ja hallituksen toiminnasta aiheutuvien jätteiden minimoimiseksi ja kierrättämiseksi ja herättää keskustelua, päivittää yhdistyksen ympäristösuunnitelmaa tarpeen mukaan, organisoi ympäristöaiheisia ainejärjestön tapahtumia sekä koordinoi ympäristöaiheisten tapahtumien järjestämistä. Ympäristövastaavuus siirretään vuonna 2014 hallitustehtävästä toimihenkilötehtäväksi.

Kuinka mukaan tapahtumajaos AKTIin?

Mukaan AKTIin pääset esimerkiksi ottamalla yhteyttä AKTIn puheenjohtajaan (vuonna 2013 Sanni Saarinen, sanni.s.saarinen[at]helsinki.fi), liittymällä Peducan AKTI -Facebook-ryhmään tai osallistumalla AKTIn kokouksiin. AKTIn kokouksista ilmoitetaan muun muassa nettisivuilla sekä Peducan Facebook-sivulla. AKTIn ensi vuoden suunnittelukokous järjestään maanantaina 9.12. klo 17.30 Gustavus Rexissä (Leppäsuonkatu 11), jonne kannattaa osallistua, jos tapahtumien järjestäminen kiinnostaa! Kokouksessa jutellaan seuraavasta vuodesta, AKTIn uudelleenorganisoinnista ja kartoitetaan ihmisten kiinnostusta muun muassa toimihenkilönä toimimiseen (kulttuuri-, liikunta- ja ympäristövastaavan tehtävät jaettaneen ensi vuonna toimihenkilöille).

Toimihenkilöt

Toimihenkilö on aktiivinen Peducan jäsen, joka hoitaa jotakin vastuutehtävää Peducassa. Toimihenkilöille suunniteltuja tehtäviä vuodelle 2014 ovat muun muassa tapahtumajaos AKTIn kulttuuri-, liikunta- ja ympäristövastaavien tehtävät. Lisäksi mikäli hallitukseen suunnitelluista vastuualueista jokin jää täyttämättä, se voidaan laittaa hakuun toimihenkilöille. Vastuualueen ei ole pakko olla valmiiksi mietitty tehtävä, mutta sen tulisi olla mielekäs järjestön kannalta. Tänä vuonna esimerkiksi tarjoilupäällikön toimihenkilötehtävä oli uusi keksintö.

Toimihenkilön tehtävä on yksivuotinen pesti erona hallitustoimijan kaksivuotiseen. Muita eroja hallitustoimijan tehtäviin on oikeastaan vain äänestysoikeuden puuttuminen, mikäli hallituksen kokouksessa tulee äänestystilanne. Käytännössä äänestystilanteita tulee todella harvoin, jos ollenkaan.

Miten päästä toimihenkilöksi?

Toimihenkilö voi olla kuka tahansa Peducan jäsen. Kiinnostus Peducaa kohtaan, aktiivinen ote, halu kehittää Peducan toimintaa ja omaa vastuualuettaan ovat edellytyksiä onnistumiselle toimihenkilön tehtävässä.

Mikäli olet kiinnostunut tapahtumien järjestämisestä, kannattaa osallistua tapahtumajaos AKTIn kokoukseen joulukuussa, jolloin otetaan ylös kulttuuri-, liikunta- ja ympäristövastaavien tehtävissä toimimisesta kiinnostuneiden tiedot. Tammikuussa 2014 pidettävään järjestäytymiskokoukseen kannattaa osallistua, sillä siellä voi ilmaista kiinnostuksensa jotakin tiettyä vastuualuetta kohtaan.

Jos et pääse paikalle kokouksiin, voit myös laittaa viestiä osoitteeseen peduca-hallitus[at]helsinki.fi ja ilmoittaa olevasi kiinnostunut toimimaan toimihenkilönä. Jos vastuualueita jää täyttämättä tammikuun järjestäytymiskokouksen jälkeen, ilmoitetaan niistä Peducan sähköpostilistalla.

Jokainen on tervetullut!

Olet tervetullut Peducan toimintaan, osallistuitpa sitten hallituksen jäsenenä, tapahtumajaos AKTIn kautta, toimihenkilönä tai rivijäsenenä! Jokaiselle löytyy varmasti jotakin mielekästä toimintaa, tapahtumia ja tekemistä. Tervetuloa!

Teksti:  Jasmine Gustafsson, Marika Holmberg, Tytti Huttunen, Liisa Kokkoniemi, Netta Metsäaho ja Minna Suorsa

(c) Riikka Helminen

Jos haluat Peducan hallitukseen, tule syyskokoukseen 27.11. Jos haluat tapahtumajaos AKTIin, tule joulukuussa AKTIn ensi vuoden suunnittelukokoukseen. Jos haluat toimihenkilöksi, tule tammikuussa hallituksen järjestäytymiskokoukseen. Jokainen on tervetullut mukaan toimintaan!

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s